ĐĂNG NHẬP vào Tesse tại màn hình chính

Bước 1

Bước 2

 

————————————–

ĐĂNG KÝ

Có 3 cách đăng ký tài khoản được hỗ trợ trên Tesse.

Cách 1:

Sử dụng tài khoản Facebook để đăng nhập trực tiếp vào Tesse. Có thể đăng nhập trực tiếp tại màn hình đăng nhập.

Cách 2:

Sử dụng tài khoản Google để đăng nhập trực tiếp vào Tesse. Có thể đăng nhập trực tiếp tại màn hình đăng nhập.

Cách 3:

Đăng ký tài khoản mới thông qua hệ thống đăng ký tài khoản của Tesse. Lưu ý: bắt buộc phải có tài khoản email để kích hoạt tài khoản.

Bước 1: click vào đây để đăng ký

Bước 2: điền thông tin cần thiết

Bước 3: kích hoạt tài khoản thông qua email được gửi đến từ Tesse

Bước 4: hoàn tất xác nhận tài khoản, màn hình được chuyển đến trang thông tin cá nhân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *