Buổi học cho phép người dạy vào trước 15 phút để chuẩn bị và nếu sau 15 phút kể từ thời gian chính thức của buổi học bắt đầu mà không có giảng viên vào dạy học thì buổi học sẽ tự động kết thúc.

Ví dụ: buổi học bắt đầu lúc 2:15 PM , giảng viên có thể vào trước lúc 2:00 PM để chuẩn bị, nếu đến 2:30 PM mà giảng viên không vào thì buổi học sẽ tự động kết thúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *