Xem nhanh với video:

Lấy thông tin thông qua trình duyệt Chrome:

Lấy thông tin thông qua ứng dụng của Tesse: đang tiến hành

1. Vào danh sách khóa học chọn khóa học muốn xem thông tin tại đây

2.  Xem thông tin buổi học của khóa học

3.  Thông tin tài liệu đính kèm theo các buổi học

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *