Tesse Document
Search
K
Comment on page

Tạo bài kiểm tra

Bạn có thể tạo bài kiểm tra giữa kỳ hoặc cuối kỳ của một khóa học, dạng câu hỏi trắc nghiệm
Lưu ý: Tạo bài kiểm tra được thực hiện trong lúc Tạo khóa học hoặc Chỉnh sửa lại khóa học
Xem lại Tạo khóa học
Bước 1: Điền thông tin tổng quan bài kiểm tra
Bước 2: Cung cấp thông tin câu hỏi cho bài kiểm tra. Có thể tạo nhiều câu hỏi thông qua nút Thêm câu hỏi ở gốc trái dưới màn hình. Mặc định dạng câu hỏi là MULTIPLE-CHOICE
Nhấp Tạo bài kiểm tra để hoàn tất