Xem video ghi hình
Học viên có thể xem lại buổi học thông qua video được ghi hình lại
Bước 1: Tại trang Khóa học của tôi, bạn chọn khóa học mà bạn muốn xem video có buổi học đã diễn ra
Bước 2: Tìm đến buổi học đã diễn ra, nhấp vào mũi tên, nhấp Xem video
Bước 3: Giao diện xem video của buổi học
Copy link