Tiến trình học tập

Cho phép học viên có thể xem tiến trình học của mình trên hệ thống, bao gồm sơ đồ thời gian đã học và lịch sử tham gia các buổi học

Tại trang Khóa học của tôi, bạn nhấp vào nút Tình hình học tập ở giữa để xem

Last updated