Tesse Document
Search
K
Comment on page

Khóa học đã đăng ký

Xem danh sách tất cả các khóa học đã đăng ký
Bước 1: Tại màn hình chính sau khi đăng nhập, bạn nhấp vào biểu tượng mũi tên ở gốc phải trên màn hình và chọn Khóa học của tôi
Bước 2: Hệ thống chuyển bạn đến trang danh sách các khóa học của bạn